ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ประกาศศาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ประกาศศาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง   ผลการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561                               -------------------------------------------------------------                      ตามที่ศาลจังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 18  สิงหาคม2560  โดยกำหนดรับเอกสารพร้อมยื่นซองเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 18  สิงหาคม 2560 ถึงวันที่  29  สิงหาคม  2560 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31  สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นั้น บัดนี้ ศาลจังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาได้พิจารณาผลการ   ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว (ตามเอปสารแนบ) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                                              ประกาศ  ณ  วันที่  4  กันยายน  พ.ศ.  2560  


เอกสารแนบ