ศาลจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

ประกาศศาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ด้วยศาลจังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่   ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  โดยวิธีสอบราคา                    ราคากลางของงานจ้างดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค ๔  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๘๘,๐๐๐  บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ       กำหนดรับและยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ ณ  ส่วนคลัง (งานพัสดุ)  สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น อาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค ๔  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น                    กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค ๔  ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ